"Máy tính" không chỉ là một máy tính, mà là một máy tính tuyệt vời hoàn toàn mới dành cho Android.
Nó có thể được sử dụng hàng ngày để mua sắm, kinh doanh, và thậm chí để tính ngân sách quốc gia. Chúng tôi xin hứa có kết quả chính xác.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator

- Đi kèm với màn hình Lịch sử cho thấy Tổng số (có thể được sử dụng để tính tổng doanh thu, dự toán).
- Sau khi sử dụng, gửi dữ liệu ngay lập tức dưới dạng email (không cần phải nhập lại nữa trên máy vi tính).
- Sau khi nhập phép toán, màn hình hiển thị số được xóa (rất dễ hiểu khi bạn đang trong mục của mình).
- Chức năng tính toán chính xác (Thiết kế phương pháp tính toán vẫn đứng vững ngay cả trong ngành tài chính)
- Hữu ích trong các tình huống hàng ngày nhờ vào sự kết hợp của các nút THUẾ, nút Tỷ GIÁ, và các nút tính năng NHỚ.
- Khi hiển thị theo chiều dọc, bạn có thể chuyển đổi giữa THUẾ, TỶ GIÁ, và NHỚ bằng cách vuốt ngang.
- Có cung cấp tiện ích Máy Tính Điện Tử liên kết tất cả các quá trình tính toán. (Không giống như các tiện ích khác, nó sẽ không sử dụng khi Máy Tính Điện Tử được sử dụng, tiết kiệm năng lượng.)


=============================
Ví dụ sử dụng: Ứớc tính Mua sắm/Kinh doanh

Setting
    R:S(Thiết lập giá) → 1
    T:S (Thiết lập thuế)→ 8

Case 1:(Làm thế nào để sử dụng các nút để tránh phải gõ vào x 1)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×1= 500

Case 2:(Làm thế nào để tính toán và có được kết quả kể cả thuế)
    Enter→ 500
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×1.08= 540

Case 3:(Giá x Số món hàng x thuế suất)
    Enter→ 500
    Push "2" button.
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×2×1.08= 1,080


=============================
Ví dụ sử dụng: Tính toán Mua sắm quốc tế và Tỷ giá

Setting
    R:S(Thiết lập giá) → 20
    T:S (Thiết lập thuế)→ 13

Case 1:(Giá x Tỷ giá)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×20= 10,000


Case 2:(Giá x Thuế suất ÷ Tỷ giá)
    Enter → 500
    Push "*T" button.
    Push "/R" button.
    Calculation Results → 500×1.13÷20= 28.25


Case 3:(Giá × Tỷ giá x Thuế)
    Enter → 10000
    Push "/R" button. 
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 1000×20×1.13= 22600


=============================


Ứng dụng này kiếm được doanh thu thông qua quảng cáo.

(C) 2015 Cc Inc
WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc